Časté dotazy

Obecné dotazy

Proč AKP ČR řeší celoživotní vzdělávání klinických psychologů?

AKP ČR vydalo v lednu 2022 aktualizovaný Předpis AKP ČR o celoživotním vzdělávání klinických psychologů (dále jen Předpis CŽV), který upravuje a konkretizuje požadavek celoživotního vzdělávání klinických psychologů zakotvený v zákoně č. 96/2004 Sb. v platném znění, viz § 53 a § 54. Do 31.8. 2017 zákon stanovil povinnou registraci v rámci registru nelékařských zdravotnických pracovníků MZ ČR s detašovaným pracovištěm v NCO NZO v Brně, která podmiňovala samostatný výkon profese. Součástí registrace bylo dokládání kreditů za celoživotní vzdělávání. Téma kreditů a osvědčení bylo řešeno ve vyhlášce č. 4/2010 Sb. Novelizací zákona č. 96/2004 Sb. účinnou k 1. 9. 2017 povinná registrace ze zákona zmizela a vyhláška se zrušila. V zákoně č. 96/2004 Sb. tak zůstal pouze nekonkrétní požadavek na celoživotní vzdělávání, za jehož naplňování zodpovídá zaměstnavatel.

V rámci dohodovacího řízení v roce 2018 pro rok 2019 bylo mezi zástupci segmentu poskytovatelů specializované ambulantní péče, VZP ČR a SZP ČR domluveno,  že dojde k navýšení hodnoty bodu za splnění kvalitativních kritérií uvedených ve vyhlášce č. 201/2018 Sb., příloha č. 3, A), 1. b) a h)

AKP ČR naplňuje stanovy, zejména část III, bod 4),  a od 1. 1. 2019 zajišťuje agendu vydávání Diplomu celoživotního vzdělávání klinických psychologů (dále jen Diplom CŽV). Diplom CŽV je vydáván na dobu 5 let s platností při dodržení požadavků uvedených v Předpis CŽV. Bonifikace za doložení Diplomu CŽV zatím vždy platily i v následujících vyhláškách o hodnotě bodu.

Co je to Diplom CŽV?

Diplom CŽV je osvědčení vydávané AKP ČR, potvrzující, že se klinický psycholog aktivně celoživotně vzdělává podle Předpisu CŽV.

K čemu je Diplom CŽV?

Diplom CŽV umožňuje klinickému psychologovi doložit zákonnou povinnost se celoživotně vzdělávat a to jak zaměstnavateli, tak zdravotním pojišťovnám. 

Pro zaměstnavatele je Diplom CŽV jednoduchý způsob, jak podporovat a kontrolovat celoživotní vzdělávání klinických psychologů.

Pro zdravotní pojišťovny představuje předložení Diplomu CŽV uznání nároku zdravotnického zařízení na bonifikaci hodnoty bodu při platbách za výkony, pokud polovina nositelů výkonu zdravotnického zařízení doloží Diplom CŽV. 

Kolik potřebuji kreditů na získání Diplomu CŽV a kde je seženu?

Posuzuje se 5 let, během kterých je třeba získat minimálně 40 kreditů. Existují však výjimky umožňující snížení počtu kreditů např. pro rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené.

Kliničtí psychologové do 1 roku po atestaci ve specializačním vzdělávání v klinické psychologii, nemusí dokládat žádné kredity a mají nárok na Diplom CŽV předložením dokumentu o získání atestace. V období po 1 roce dokládají poměrnou část kreditů, za období, kdy již kredity měli získávat formou celoživotního vzdělávání. 

Kliničtí psychologové, kteří získali atestaci z dětské klinické psychologie nebo psychoterapie kdykoliv v průběhu pětiletého rozhodného období pro přidělení Diplomu CŽV, už žádné další kredity dokládat nemusí.

Kredity lze získat pasivní či aktivní účast na vzdělávacích akcích, kterým bylo vydáno souhlasné stanovisko AKP ČR. Tyto vzdělávací akce většinou inzerují, že jsou akreditovány AKP ČR. Pokud tomu tak není, je vhodné pořadatelům akce akreditaci AKP ČR doporučit. V příloze č. 1 Předpisu CŽV získáte přehled o počtu přidělených kreditů jednotlivým formám akcím. Za aktivní účast je přiděleno adekvátně více kreditů. Např. za dvouhodinový seminář je 1 kredit, za 4 hodinovou školící akci 4 kredity, za 3 denní konferenci 12 kreditů. 

Kredity lze také získat za účast na vzdělávacích akcích, které jsou akreditovány Ministerstvem zdravotnictví ČR pro vzdělávání v oboru klinická psychologie. Takovými akcemi jsou certifikované kurzy, psychoterapeutické výcviky, ale též specializační vzdělávání  v oborech dětská klinická psychologie a psychoterapie.

Existuje nějaký přehled, kde by šlo najít vzdělávací akce akreditované AKP ČR?

Na webu a facebookových stránkách AKP ČR jsou zveřejňovány akce, které jsme akreditovali a o jejich zveřejnění požádal pořadatel. Jsou zde uvedeny také akce pořádané katedrou klinické psychologie IPVZ. Zatím nejsou zveřejňovány úplně všechny akce, které prošly akreditací, ale v blízké budoucnosti je všechny budeme publikovat na tomto místě.

Kde lze nalézt seznam kreditů, kterými jsou hodnoceny jednotlivé akce – přednášky, granty, semináře, atd.?

Ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání je součástí přílohy 1. Předpisu CŽV. Konkrétní ohodnocení jednotlivých akcí nezveřejňujeme, mělo by být součástí vystaveného potvrzení od pořadatelů. Počet předkládaných kreditů k získání Diplomu CŽV je definovaná v § 7 odst. 8.

Jak dlouho platí Diplom CŽV?

Diplom CŽV platí 5 let. Období platnosti je na něm vyznačeno. Pouze Diplomy CŽV vydané mezi 1.7. 2019 a 31.12.2022 mají výjimečnou platnost 6 let.

Musím si hlídat platnost Diplomu CŽV?

Ne. Automaticky zašleme e-mailem 12 měsíců a 3 měsíce před vypršením platnosti informaci, že se blíží konec platnosti vystaveného diplomu. Naposledy informaci zašleme v den konce platnosti. Společně s tím zasíláme také odkaz s předvyplněnými údaji pro novou žádost o zpracování podkladů pro vystavení diplomu.

Lze posunout datum platnosti diplomu zpět před datum schválení zaslaných podkladů?

Ne. Začátek platnosti Diplomu CŽV nelze posunout zpět před datum, kdy došlo ke schválení všech podkladů.

AKP ČR vyjednala se zdravotnimi pojišťovnami bonifikaci úhrad pro ambulantní specialisty. Zároveň s tím se zavázala k vytvoření kreditibilního systému ověřování celoživotního vzdělávání klinických psychologů. Jedním z faktorů důvěryhodnosti tohoto systému je i to, že platnost Diplomu CŽV nemůže předcházet kontrolu dodaných podkladů a my to tedy ani z dobrých důvodů dělat nemůžeme. 

Zároveň bychom byli neféroví, kdybychom v případě jedné skupiny (například těch, kteří si zažádali o Diplom CŽV v průběhu ledna) upravili datum platnosti k počátku měsíce a u druhé skupiny (například těch, kteří atestovali v květnu a o Diplom CŽV žádají v červnu, takže i o jeho prodloužení za 5 let požádají v červnu) tuto platnost zpětně neupravovali. Přičemž by obě skupiny řešili ten samý problém, jak naplnit přání pojišťoven, mít doklad potvrzující plnění standardů celoživotního vzdělávání na celý rok dopředu. Řešení těchto termínových otázek necháváme již na individuální kompetenci našich kolegů, ať už tím, že si zažádají o Diplom CŽV dříve, nebo se individuálně domluví s pojišťovnou.

Nepřijdu o část platnosti nového Diplomu CŽV, když zažádám před vypršením platnosti stávajícího Diplomu CŽV?

Ne. Pokud budete žádat o druhý a další Diplom CŽV, systém automaticky naváže platnost nového diplomu na konec platnosti předchozího.

Musím čekat až na zaslání e-mailu s předvyplněnými údaji nebo mohu požádat o nový Diplom CŽV dřív?

Můžete požádat kdykoliv nastanou vhodné podmínky a vy naplníte požadované množství kreditů k vystavení diplomu. Např. když dokončíte specializační vzdělání z dětské klinické psychologie nebo z psychoterapie a zažádáte o nový diplom, můžete využít slevu za žádost do 12 měsíců od složení atestační zkoušky. Pokud chcete využít předvyplnění údajů do formuláře, stačí vyplnit svoji e-mailovou adresu, ze které jste žádali o poslední Diplom CŽV, do formuláře Zaslání odkazu s předvyplněnými údaji. Nově vystavený diplom bude mít nastavenou platnost po vypršení platnosti předchozího diplomu.

Zažádal/a jsem jsem o Diplom CŽV, ale zjistil/a jsem, že nemám dostatek kreditů. Musím podat žádost znovu až kredity nasbírám?

Nemusíte. Podaná žádost je aktivní, dokud není dokončena nebo ze strany žadatele písemně stornována na adrese czv@akpcr.cz. Pokud se tedy stane, že v době podání žádosti nenaplníte požadavky na doložení kreditů, pošlete nám jen třeba za půl roku. Počkáme. Také uhrazená platba manipulačního poplatku nepropadá a nemusíte nic platit znovu.

Specifické dotazy

V průběhu období, za které se mají dokládat kredity, jsem byla/byl s dítětem na mateřské (rodičovské) dovolené. Mám nárok na snížení požadovaného počtu kreditů?

Ano, v takovém případě můžete doložit snížený počet kreditů. Za mateřskou (rodičovskou) dovolenou, která se překrývá s obdobím, kdy jste měla/měl sbírat kredity, máte nárok na snížení požadavku o 4 kredity. Za dvě mateřské (rodičovské) je to pak snížení o 8 kreditů. To je ale již maximální snížení.

Mám 14 měsíců po atestaci z klinické psychologie, musím dokládat nějaké kredity k získání Diplomu CŽV?

Pravidla celoživotního vzdělávání AKP ČR se týkají období po první atestaci a mají motivovat ke kvalitnímu celoživotnímu vzdělávání po získání atestace z Klinické psychologie. Protože před atestací kredity nelze získávat, je jasné, že kredity shromažďujete až po atestaci. Do roka po atestaci není nutné dokládat další kredity, po roce už ano. Logicky, ale jen poměrně k době, která se hodnotí. Takže pokud je požádáno po roce a dvou měsících - tak hodnoceným obdobím jsou ony 2 měsíce, ze kterých plyne povinnost doložit 2 kredity.

Jsem klinická psycholožka a v období aktuálního "sbírání kreditů" za CŽV jsem absolvovala psychoterapeutickou atestaci. Lze za tuto zkoušku dostat kredity do CŽV, jak tomu bylo za atestaci z klinické psychologie?

Pokud jste v rozhodném období pro přidělení následujícího Diplomu CŽV odatestovali z psychoterapie nebo dětské klinické psychologie, tak to plně postačuje k udělení nového Diplomu CŽV. Kredity se přidělují buď jednotlivým vzdělávacím aktivitám (semináře, školící akce, atp.) v rámci specializačního vzdělávání, nebo jednodušeji pak jen doložíte atestaci a nároky na přidělení Diplomu CŽV máte splněny.

Jsem ve specializační přípravě z dětské klinické psychologie (nebo psychoterapie), ale nestihnu odatestovat v době, za kterou mám dokládat kredity. Specializační příprava mi neumožňuje věnovat se jiným vzdělávacím aktivitám. Mohu nějak uplatnit toto ještě nedokončené vzdělávání?

Ano. Výhodou získané atestace v rozhodném období je to, že nemusíte nic dalšího dokládat a máte také slevu na manipulačním poplatku. Pokud atestaci ještě nemáte, ale pravidelně se připravujete ve specializačním vzdělávání z DKP nebo PST, můžete uplatňovat kredity za jednotlivé součásti vzdělávání - kazuistické semináře na pracovišti, účast na kazuistických seminářích na IPVZ, stáže na akreditovaných pracovištích atd. Pracoviště, které je akreditované a na kterém specializační příprava probíhá by mělo zažádat o přidělení evidenční čísla k tomuto akreditovanému vzdělávání prostředictvím formuláře. Pod tímto evidenčním číslem Vám pak mohou vydávat potvrzení o účasti na jednotlivých akcích a tyto kredity doložíte k žádosti o Diplom CŽV.

DŮLEŽITÉ: Pokud zvolíte tuto možnost, nemůžete pak v následujícím rozhodném období požadovat diplom jen na základě dodané atestace z DKP nebo PST (protože část kreditů jste už použili), ale musíte dokládat kredity jednotlivě, platné pro nové rozhodné období.

Mám daleko více než 40 kreditů, které jsou nutné k získání Diplomu CŽV, mohu si nějak převést kredity do dalšího období nebo získat Diplom CŽV na delší dobu?

Celoživotní vzdělávání chápeme jako průběžné vzdělávání. Koncepce přidělování Diplomu CŽV je taková, že se body nedají střádat na další období. Pokud máte aktuální Diplom CŽV platný například do konce roku 2025 a už v roce 22 máte přes 80 kreditů (například po dokončení certifikovaných kurzů ROR, TAT atd.), tak o obnovení Diplomu CŽV žádejte až v průběhu roku 2025 (zavčasu 1 rok a opakovaně 3 měsíce předem Vám přijde upozornění na potřebu obnovení Diplomu CŽV). A pak zase dalších 5 let střádáte kredity. To, že jich máte více, je super a dělejte to tak dál. Ale pokud bychom započetli 80 kreditů na 10 let dopředu, tak už to nebude průběžné vzdělávání, o které jde podle Předpisu CŽV.

Mám nově vystavený Diplom CŽV s platností od příštího roku. V tomto roce ale získám další kredity. Budou je moct použít při nové žádosti pro vystavení dalšího Diplomu CŽV?

I v tomto případě platí, že celoživotní vzdělávání chápeme jako průběžné vzdělávání. Je fajn a super, že jste tak aktivní ve vzdělávání. Koncepce přidělování Diplomu CŽV je však taková, že se body nedají střádat na další období. A proto budou uznány jen kredity, které získáte za období platnosti posledního vystaveného Diplomu CŽV.

Počítá se mi to, že jsem školitelkou ve specializačním vzdělávání nějak do kreditů na získání Diplomu CŽV?

Ano, za školitelství v rámci specializačního vzdělávání, máte nárok na získání kreditů za pedagogickou činnost.

Mělo by to být tak, že zařízení, akreditované pro specializační vzdělávání, zažádá prostřednictvím formuláře o přidělení evidenčního čísla a zašle nám rozhodnutí o patřičné akreditaci od MZ ČR. AKP ČR tomuto zařízení napíše, kolik kreditů má za co vydávat, sdělí mu evidenční číslo, pod kterým bylo toto zařízení evidováno a pod kterým má kredity vydávat. Zařízení pak vydává potvrzení školencům - že se účastní odborných stáží, seminářů atd. a k tomu jim rovnou píše i kredity. Stejně to probíhá i pro školitele - zařízení ve kterém realizuje školitelství a které má akreditované specializační vzdělávání mu napíše potvrzení i s přidělenými kredity. Potvrzení pak klinický psycholog zasílá s dalšími doklady při žádosti o Diplom CŽV. Do potřebných kreditů se započítává pouze 20 kreditů za pedagogickou činnost - tedy i za školitelství.

Co mám přesně doložit k žádosti o přidělení bodů CŽV za vedení praktické části specializačního vzdělávání?

V principu by potvrzení o kreditech měl pasivním i aktivním účastníkům vydávat poskytovatel tohoto vzdělávání. Zařízení, které má akreditovanou praktickou část specializačního vzdělávání by mělo zažádat prostřednictvím formuláře o přidělení evidenčního čísla vzdělávací akce a přidělení kreditů. Evidenční číslo získá po doložení akreditace k realizaci specializačního vzdělávání (stačí pouhý sken rozhodnutí MZ ČR). AKP ČR pošle evidenční číslo, které pro zjednodušení bude psát na potvrzení o kreditech a v případě nejasností domluvíme, kolik kreditů za co by mělo dané zařízení vydávat. 

Vydávané potvrzení by mělo mít evidenční číslo celého specializačního vzdělávání přiděleného AKP ČR, které je spárováno s akreditací specializačního vzdělávání MZ ČR. Na potvrzení by dále měl být počet hodin a počet udělených kreditů. V případě pedagogické činností je maximální množství uznatelných kreditů 20 kreditů. 

Mám platnou registraci z NCO NZO až do roku 20XX, mám proto nárok na Diplom CŽV?

Systém celoživotního vzdělávání garantovaný AKP ČR v mnohém navazuje na to, co bylo dříve, ale v něčem také ne.

Do roku 2017 byla povinnost registrace v rámci Registru na NCO NZO, která opravňovala k samostatnému výkonu povolání, a součástí registrace bylo dokládání celoživotního vzdělávání. Tato pasáž byla v roce 2017 ze zákona odstraněna. 

V zákoně č. 96/2004 Sb. nejsou nijak specifikovány požadavky na celoživotní vzdělávání, jen se uvádí, že celoživotní vzdělávání je povinné. AKP ČR považovalo za svoji povinnost se o celoživotní vzdělávání KP postarat, nést za něj profesní odpovědnosti a vytvořit funkční systém vydávání Diplomu CŽV.

Když jsme připravovali Předpis CŽV, vycházeli jsme hodně z předchozí vyhlášky. V čem jsme se ale odklonili od předchozí praxe, byla kumulativnost. Pohled AKP ČR na věc je, že celoživotní vzdělávání by mělo probíhat průběžně, dokládat plnění povinnosti každých 5 let, a tak nemít možnost nahromadit si v jednom období kredity na desítky let dopředu. Souvisí to také s tím, že registrace byla povinná, kdežto získání Diplomu CŽV je ryze dobrovolné a nadto bonifikované, tedy může klást vyšší požadavky.

K získání Diplomu CŽV na další období proto potvrzení registrace z NCO NZO nestačí a opravdu je potřeba prokázat 40 kreditů získaných za účast na vzdělávacích akcích v průběhu minulých 5 let.

Vždy jsem se celoživotně vzdělával, ale za posledních 6 let jsem nenasbíral 40 kreditů, protože byl COVID a vzdělávání v dostupném okolí moc neprobíhalo.

Rozumíme, že v minulých dvou letech bylo komplikovanější účastnit se prezenčního vzdělávání a tuto situaci jsme i zvažovali s ohledem na následné dokládání kreditů k vydání Diplomu CŽV. Rozhodli jsme se však jít spíše cestou větší podpory on-line vzdělávání, než-li rezignace na průběžné vzdělávání jako takové. Mnoho akcí, které byly plánovány jako prezenční, se tak nakonec uskutečnilo v on-line prostoru. AKP ČR také sama pořádala několik akreditovaných on-line webinářů k aktuální tématice. Z našich přehledů plyne, že například Jihomoravská pobočka AKP ČR akreditovala v roce 2021 více jak 50 vzdělávacích akcí a za rok 2022 je to již také více než 50 akcí. Vzdělávání, za kterým stojí zajet i mimo region, je akreditováno také poměrně velké množství. Všem akreditovaný akcím nabízíme možnost propagace na webu a facebookových stránkách AKP ČR.

Protože si stojíme za tím, že principem celoživotního vzdělávání by měla být jeho průběžnost, postupně se vracíme k původnímu pětiletému hodnotícímu období (do konce roku 2022 je hodnotící období 6 let, od roku 2023 je hodnotící období opět 5 let).

Možnost získání kreditů se také přirozeně rozšířila o vzdělávací akce, které jsou akreditovány Ministerstvem zdravotnictví ČR - akreditované specializační vzdělávání, certifikované kurzy, akreditované psychoterapeutické výcviky. V minulosti se vydávání kreditů za aktivní i pasivní účast na podobných aktivitách opomíjelo. Nyní lze kredity za tyto akce dopočíst i zpětně. Pokud někdo participoval na některé z podobných akcí jako lektor, školitel, vedoucí stáže atd. a  má opět možnost získat kredity zpětně. V takovém případě je jen potřeba, aby organizátor vzdělávání zažádal prostřednictvím formuláře o evidenční číslo a zaslal rozhodnutí MZ ČR o akreditaci vzdělávání, kde mu potvrdíme počet kreditů, který může vydávat a přiřadíme akci evidenční číslo.

Pokud ne, nezbývá však, než postupně 40 kreditů nastřádat.

Jednou z možností získání části kreditů je absolvování on-line kurzů ve včasné psychologické intervenci Psychological Early Intervention: Clinical Training. Kurzy jsou zdarma a v češtině dostupné na webu https://psychein.pixel-online.org. Za absolvování MOOC1 získáte 14 kreditů a za MOOC2 obdržíte 12 kreditů.

Určitě je škoda, pokud vzdělávacích akcí, které dříve akreditované byly, už akreditované nejsou. Není nic jednoduššího, než pobídnout organizátory vzdělávacích akcí, aby se obrátili na příslušnou pobočku AKP ČR a vzdělávací akce akreditovali tak jako dříve a účastníkům kredity zajistili.