Celoživotní vzdělávání

klinických psychologů

Aktualizované informace k žádostem o vydání Diplomu celoživotního vzdělávání (CŽV) AKP ČR pro klinické psychology od 16.3.2019 (dále jen “Diplomu CŽV ”):

Níže uvedené informace vyplývají z předpisu celoživotního vzdělávání klinických psychologů AKP ČR (dále jen “Předpis CŽV”) a jeho dodatků.

A. Pravidla pro období 16.3.2019 - 31.12.2023

Diplom náleží klinickému psychologovi, pokud za období posledních šesti let získal minimálně 40 kreditů udělených za vzdělávací akce akreditované AKP ČR, a dále udělených v rámci specializačního vzdělávání. Diplom CŽV je vydáván na dobu pěti let.

Objasnění podmínek: Novela zákona č. 96/2004 Sb., vedená pod číslem 201/2017 a účinná od 1.9.2017, zrušila vyhlášku č. 4/2010 Sb, kterou se stanovil kreditní systém pro vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání. Od 1.9.2017 do 31.12.2018 nebyl v platnosti žádný předpis. Z tohoto důvodu prodlužujeme období pro získávání kreditů oproti Předpisu CŽV o jeden rok, tedy na 6 let.

Nárok na získání Diplomu CŽV vzniká klinickému psychologovi ihned po úspěšném složení atestační zkoušky z klinické psychologie.

B. Pravidla pro období od 1.1.2024

Diplom CŽV náleží klinickému psychologovi, pokud za období posledních pěti let získal minimálně 40 kreditů udělených za vzdělávací akce AKP ČR, a dále udělených v rámci specializačního vzdělávání. Diplom CŽV je vydáván na dobu pěti let.

Výše manipulačního poplatku za vyhotovení Diplomu CŽV je stanovena:

  • pro členy AKP ČR: 1 500 Kč
  • pro nečleny AKP ČR: 5 000 Kč

Příjem žádostí o zpracování podkladů k udělení Diplomu celoživotního vzdělávání byl zastaven z důvodu přípravy a propojení s celostátním systémem akreditace vzdělávacích akcí. Nové žádosti budou přijímány od 1.7.2019.

Mgr. Zuzana Svobodová

prezidentka AKP ČR

V Praze dne 15.3.2019

Asociace klinických psychologů ČR, z.s. (dále jen AKP ČR) vydává předpis, který upravuje a konkretizuje požadavek celoživotního vzdělávání klinických psychologů zakotvený v zákoně č. 96/2004 Sb. v platném znění, viz § 53 a § 54.

Pro potřebu realizace dohody mezi zástupci segmentu poskytovatelů specializované ambulantní péče, VZP ČR a SZP ČR o navýšení hodnoty bodu za splnění kvalitativních kritérií uvedených ve vyhlášce č. 201/2018 Sb., příloha č. 3, A), 1. b) a h) zajišťuje od 1.1.2019 AKP ČR agendu vydávání Diplomu celoživotního vzdělávání klinických psychologů (dále jen Diplom CŽV). Diplom CŽV bude vydáván na dobu 5 let s platností při dodržení požadavků uvedených v Předpisu.