Celoživotní vzdělávání

klinických psychologů

Asociace klinických psychologů ČR, z.s. (dále jen AKP ČR) vydává předpis, který upravuje a konkretizuje požadavek celoživotního vzdělávání klinických psychologů zakotvený v zákoně č. 96/2004 Sb. v platném znění, viz § 53 a § 54.

Pro potřebu realizace dohody mezi zástupci segmentu poskytovatelů specializované ambulantní péče, VZP ČR a SZP ČR o navýšení hodnoty bodu za splnění kvalitativních kritérií uvedených ve vyhlášce č. 201/2018 Sb., příloha č. 3, A), 1. b) a h) zajišťuje AKP ČR agendu vydávání Diplomu celoživotního vzdělávání klinických psychologů (dále jen Diplom CŽV).

Diplom CŽV bude vydáván na dobu 5 let s platností od 1.1.2019 při dodržení požadavků uvedených v Předpisu. Na období do 21.1.2019 stanovuje AKP ČR pro vydávání Diplomu CŽV následující, dočasně platný postup.

Postup při vydávání Diplomu CŽV klinickým psychologům

 1. Žadatel vyplní a odešle elektronický formulář.
 2. Žadatel obdrží odpovědní e-mail se vzorem Žádosti o vydání Diplomu CŽV a vzorem Čestného prohlášení. Oba dokumenty vyplní, vytiskne a podepíše.
 3. Žadatel zašle nejpozději do 21.1.2019 na e-mailovou adresu czv@akpcr.cz následující dokumenty (skeny dokumentů jakožto přílohy e-mailu):
  • podepsanou Žádost o vydání Diplomu CŽV
  • podepsané Čestného prohlášení
  • prostou kopii Osvědčení o složení zkoušky specializačního vzdělávání (atestace z oboru klinické psychologie) - platí pouze pro nečleny AKP ČR
  • doklad platby administrativního poplatku na níže uvedený bankovní účet - platí pouze pro nečleny AKP ČR
 4. Žadatel nečlen AKP ČR uhradí administrativní poplatek spojený s vydáním Diplomu CŽV podle instrukcí v odpovědním emailu na účet AKP ČR.
  • Číslo účtu AKP ČR: 1229309/0800, variabilní symbol: 01012019 a individuální specifický symbol.
  • Výše administrativního poplatku: 2500,- Kč
  • Neplaťte před přidělením individuálního specifického symbolu, který naleznete v instrukcích, jinak Vaše platba nemusí jít spárovat s žádostí.
 5. AKP ČR po obdržení požadovaných dokumentů vystaví Diplom CŽV v elektronické podobě a odešle žadateli na e-mailovou adresu uvedenou v elektronickém formuláři.

Poznámka k termínům: AKP ČR garantuje žadateli vystavení a zaslání Diplomu CŽV do 27.1.2019 pouze v případě, že žadatel naplní podmínky uvedené v tomto postupu nejpozději do 21.1.2019. Ve výjimečných případech je možné výše uvedené dokumenty zaslat v listinné podobě poštou na korespondenční adresu AKP ČR, Sukova třída 1935, 530 02 Pardubice; v takovém případě se doba zpracování žádosti adekvátně prodlužuje a proto doporučujeme požadované dokumenty zaslat poštou nejpozději do 14.1.2019.

Žádosti došlé po 21.1.2019 budou zpracovány v souladu s požadavky Předpisu po předložení dokladů o účasti na akcích celoživotního vzdělávání akreditovaných AKP ČR. Výše administrativního poplatku za zpracování žádostí došlých po 21.1.2019 bude stanovena do 21.1.2019.

Mgr. Hana Jahnová

prezidentka AKP ČR